2014-02-24,Bruxelles

RAPORT CONFERINTA BRUXELLESStrategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, iniţiată şi promovată de România, Austria şi Germania, reprezintă o platformă de cooperare macroregională europeană şi un cadru de articulare între obiectivele prioritare de dezvoltare naţională şi obiectivele strategiei „Europa 2020” de creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, asumată de toate statele membre UE.

 

Abordarea macroregională răspunde cerinţelor de adoptare a politicilor de coeziune ale Uniunii la realitatea unei Europe extinse cu diferenţe mai accentuate între statele membre.

Strategiile macroregionale oferă cadrul abordării şi soluţionării în comun de către statele unite prin trăsături geografice similare, a problemelor ce pot fi soluţionate eficient doar prin cooperare integrată în plan transnaţional şi multisectorial.

Anul 2014 este crucial pentru succesul Strategiei întrucât pentru realizarea obiectivelor asumate, acum, trebuie asigurate sursele corespunzătoare de finanţare a proiectelor cu impact macroregional prin exerciţiul de programe a „Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020”.

Includerea obiectivelor Strategiei în acordurile de partneriat şi programele operaţionale subsecvente, trebuie să fie un demers prioritar şi un efort comun la nivelul statelor dunărene membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeană insistă pentru asigurarea integrării a obiectivelor macro-regionale de dezvoltare în documentele de programare pentru cadrul financiar multianual 2014 – 2020.

Coordonarea între priorităţile naţionale ale statelor participante la Strategia Dunării facilitează implementarea obiectivelor prin mobilizarea de resurse din fondurile structurale şi de coeziune europene existente cât şi alinierea la criteriile de selecţie a proiectelor în conformitate cu Regulamentele Cadrului Strategic Comun şi a Programelor Operaţionale Comune Transfrontaliere la graniţele externe ale Uniunii.

Aria prioritară AP8  - „Sprijinirea Competitivităţii Intreprinderilor Mici şi Mijlocii” incluzând clustere de dezvoltare, are ca proiect major crearea de centre de competitivitate care să abordeze proiecte în colaborare cu centrele de cercetare din cadrul universităţilor, mediul academic de cercetare, camerele de comerţ bilaterale, mediul de afaceri.

Stabilirea tinerilor în teritoriul macroregional dunărean este o prioritate a clusterelor şi a programelor de dezvoltare a proiectelor de finanţare – dr. Hans Peter Herdlitschka  - Ministrul Finanţelor şi al Mediului Economic , Baden – Wurtenberg, coordonatorul AP8

Este important aspectul de reducere a şomajului pentru segmentul de 20 – 45 de ani, prin crearea centrelor de excelenţă – Clustere de Excelenţă – în care finanţările să creeze micro-parcuri tehnologice, ţinând cont de industria mică şi mijlocie ce se dezvoltă în fiecare din regiunile dunărene.

Axa Prioritară 8 a fost deja conectată cu Axa Prioritară 7 – Dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere (cercetare, educaţie şi tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor). Responsibilii de AP7 sunt Slovacia şi Serbia.

Pentru fiecare ţară din Strategia Dunării, în fiecare an, pe AP8 se alocă din Bugetul Strategiei Dunării circa 2 milione de euro, existând proiecte care pot fi sub 500.000 euro sau pot depăşi această sumă.

Tări precum Republica Cehă, Ungaria, Slovenia sunt singurele în cadrul AP8 care acordă o finanţare pentru implementare de circa 20-50 milioane euro la nivel naţional, considerând politica de stat: dezvoltarea Clusterelor de Excelenţă, transferul de know – how între întreprinderile mici şi mijlocii privind conceptele de protecţie a mediului, reciclare şi formare profesională dirijată pe necesităţile fiecărei arii din macroregiunea Dunării.

Având în vedere că România este ţara pe teritoriul căreia Dunărea parcurge cea mai mare întindere, cât şi potenţialul geo-economic, geo-strategic şi recomandarea AP8 este favorabilă dezvoltării clusterelor de competitivitate cu toate ţările aferente Strategiei Dunării.

Până în 2020 toate cele 14 ţări din SUERD, trebuie să aibă o dezvoltare uniformă cu ţintă precisă de stabilizare a societăţii, în special fixarea pe segmentul profesional cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani.

 

 

2014 este anul în care în favoarea progreselor pe AP8 vor colabora: Directore General for Research and Innovation – Direcţia Generală pentru Cercetare şi Inovare (Horizon 2020), Directore General for Industry and Enterprise -  Direcţia Generală pentru Industrie şi Intreprinderi (COSME – Program European pentru Competitivitatea Societăţilor şi IMM-urilor) şi Directore General for Regional Policy – Direcţia Generală pentru Politici Regionale (ERDF -European Regional Development Fund – Fondul European de Dezvoltare Regională şi ale programe inter-regionale).